Algemene Voorwaarden van P&P Partners bv, inzake Zoku Shop

Welkom bij P&P Partners bv, het bedrijf achter de webwinkel van Zokuhome.nl
 
Voordat u gebruik maakt van de diensten van P&P Partners bv, is het belangrijk dat u deze Algemene Voorwaarden goed leest. Door gebruik te maken van de site(s) en/of de diensten van P&P Partners bv bent u gebonden aan de Algemene Voorwaarden van P&P Partners bv. De meest recente tekst van de Algemene Voorwaarden van P&P Partners bv zal op de site(s) van P&P Partners bv te vinden zijn. Te weten www.pppartners.nl. Vragen of opmerkingen over de Algemene Voorwaarden van P&P Partners bv kunt u richten aan info@pppartners.nl.

PPP Betaalinformatie:
BTW NL801673707B01
KVK 34082423

Bekijk hier onze Leveringsvoorwaarden.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Elke keer dat een Gebruiker gebruik maakt van de verschillende site(s)en /of de diensten van P&P Partners bv, zijn de Algemene Voorwaarden van P&P Partners bv van toepassing. De Algemene Voorwaarden van P&P Partners bv zijn eveneens bindend voor alle Overeenkomsten die Gebruikers met P&P Partners bv aangaan en/of rechtshandelingen die Gebruikers met P&P Partners bv verrichten.
1.2 De Algemene Voorwaarden van P&P Partners bv zijn te lezen op de website(s), te weten www.picturefactory.nl of kunnen op verzoek per e-mail worden toegezonden.
1.3 Van de Algemene Voorwaarden van P&P Partners bv kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 De Algemene Voorwaarden van P&P Partners bv zijn van toepassing met uitsluiting van eventueel andere voorwaarden.
1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in de Algemene Voorwaarden van P&P Partners bv bedongen en in eventuele nadere Overeenkomsten ten behoeve van P&P Partners bv bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door P&P Partners bv ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Definities
In het hierna volgende worden de volgende begrippen met de bijbehorende definities gebruikt:
2.1 ´Voorwaarden´: de Algemene Voorwaarden van P&P Partners bv;
2.2 ´Materiaal´: alle mogelijke denkbare informatie die aan P&P Partners bv ter beschikking wordt gesteld of op de site(s) van P&P Partners bv openbaar wordt gemaakt, inclusief foto´s en teksten.
2.3 ´Gebruik/Gebruik maken´: het verrichten van alle mogelijke handelingen die verband houden met de site(s) en/of de diensten van P&P Partners bv, inclusief het bekijken van de site(s), het surfen over de site(s), het openbaar maken en/of verveelvoudigen van Materiaal op de site(s)en van Materiaal afkomstig van de site(s), het uploaden, downloaden, posten, printen, verspreiden en dulden van Materiaal van iedere mogelijke denkbare inhoud.
2.4 ´Gebruiker´: een ieder die Gebruik maakt van de site(s) en/of de diensten van P&P Partners bv en/of overeenkomsten met P&P Partners bv aangaat en/of andere rechtshandelingen met P&P Partners bv verricht. Onder Gebruikers worden ook klanten van P&P Partners bv verstaan;
2.5 ´Klant´: een Gebruiker die bij P&P Partners bv een product heeft besteld.
2.6 ´Order´: iedere opdracht die een Gebruiker geeft, in welke vorm dan ook;
2.7 ´Overeenkomst´: iedere overeenkomst die tussen P&P Partners bv en een Gebruiker tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die overeenkomst;

3. Privacy policy
3.1 P&P Partners bv is verantwoordelijke in de zin van de wet persoonsregistraties en de wet bescherming persoonsgegevens voor wat betreft de persoonsgegevens van Gebruikers. Hiertoe wordt niet gerekend de inhoud van de foto.
3.2 P&P Partners bv draagt er zorg voor persoonlijke informatie van Gebruikers vertrouwelijk te behandelen in overeenstemming met de Privacy Policy van P&P Partners bv.


4. No monitoring

4.1 P&P Partners bv controleert de inhoud van Materiaal van Gebruikers niet, en heeft ook niet de verplichting om Materiaal dat Gebruikers op de site(s) openbaar maken te controleren.

5. Gedragsregels
5.1 De Gebruiker is verplicht de gedragsregels van deze Voorwaarden na te leven. P&P Partners bv behoudt zich het recht voor om toegang voor Gebruikers te blokkeren en/of diensten van P&P Partners bv aan Gebruikers te onthouden en/of Materiaal van de site(s) en/of gegevens uit de database te verwijderen indien:
a) De Gebruiker in strijd handelt met de wet, in het bijzonder door het verspreiden van (kinder)pornografisch Materiaal en/of nazi-proproganda en/of ander racistisch Materiaal;
b) De Gebruiker handelingen op de site(s) verricht die anderszins in strijd met de wet of onrechtmatig zijn, daaronder begrepen het verrichten van handelingen die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten en portretrechten van andere Gebruikers en/of derden;
c) De Gebruiker handelingen op de site(s) verricht die in strijd komen met rechten van derden of die een inbreuk maken op de rechten van derden.
5.2 Indien P&P Partners bv besluit de Gebruiker de toegang tot de site(s) te ontzeggen, en/of de Gebruiker uit te sluiten van de diensten die worden aangeboden door P&P Partners bv, is P&P Partners bv geenszins aansprakelijk voor eventueel geleden verlies en/of schade.

6. Meldingsplicht
6.1 Indien de Gebruiker kennis neemt of zich bewust wordt van het feit dat een andere Gebruiker in strijd met deze Voorwaarden, met name de gedragsregels, handelt, heeft de Gebruiker de plicht om dit te melden bij P&P Partners bv. Meldingen van deze aard kunnen worden gedaan bij het volgende adres: info@pppartners.nl.
6.2 P&P Partners bv garandeert dat alle meldingen vertrouwelijk worden behandeld. Tevens draagt P&P Partners bv er zorg voor dat er geen informatie van de Gebruiker die melding doet, aan derden bekend wordt gemaakt.

7. Garanties, Vrijwaring en schadeloosstelling
7.1 De Gebruiker vrijwaart P&P Partners bv en stelt haar schadeloos voor eventuele rechtsvorderingen van derden die verband houden met het Gebruik door die desbetreffende Gebruiker van de site(s) en/of rechtsvorderingen die voortvloeien uit de schending van de verplichtingen van de Gebruiker zoals in deze Voorwaarden zijn omschreven.
7.2 De Gebruiker garandeert P&P Partners bv bij het Gebruik van de site(s) en/of bij het gebruik maken van de diensten van P&P Partners bv, de gedragsregels zoals neergelegd in deze Voorwaarden in acht te nemen en deze Voorwaarden te respecteren.
7.3 De Gebruiker garandeert bevoegd te zijn om aan P&P Partners bv de rechten over te dragen zoals beschreven in artikel 5 van deze Voorwaarden.
7.4 De Gebruiker garandeert bij het Gebruik van de site(s) en/of de diensten van P&P Partners bv, geen inbreuk te maken op rechten van derden, zoals intellectuele eigendomsrechten en portretrechten.

8. Uitsluiting Aansprakelijkheid
8.1 Hoewel P&P Partners bv de grootst mogelijke zorg betracht bij het verlenen van haar diensten, inclusief het inrichten van haar site(s), aanvaardt P&P Partners bv van Gebruikers noch van derden aansprakelijkheid voor het gebrekkig functioneren van de site(s) en/of andere gebreken, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van P&P Partners bv of haar leidinggevend personeel.
8.2 Hoewel P&P Partners bv de grootst mogelijk zorg betracht bij het plaatsen van eigen Materiaal op de site(s), is het mogelijk dat het Materiaal onjuistheden bevat of onvolledig is. P&P Partners bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het Gebruik van Materiaal dat onjuist en/of onvolledig is.
8.3 P&P Partners bv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor rechtsvorderingen van derden en/of Gebruikers die verband houden met het Gebruik van de site(s) door een andere Gebruiker van P&P Partners bv en/of rechtsvorderingen die voortvloeien uit de schending door die andere Gebruiker van de verplichtingen zoals neergelegd in deze Voorwaarden.
8.4 Hoewel P&P Partners bv alle voorzorgsmaatregelen neemt om het Materiaal dat elke Gebruiker upload of op een andere wijze ter beschikking stelt bij P&P Partners bv te bewaren en te beschermen, aanvaardt P&P Partners bv geen aansprakelijkheid voor beschadiging aan en/of verlies van het Materiaal. P&P Partners bv is tevens niet aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van apparatuur die gerelateerd is aan het Internet, inclusief computerapparatuur en computerprogrammatuur die in combinatie met P&P Partners bv gebruikt wordt.
8.5 P&P Partners bv is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies die het gevolg is van handelingen van door haar ingeschakelde tussenpersonen of voor andere derden die uitvoering geven aan de diensten en/of Overeenkomsten van P&P Partners bv, daaronder tevens begrepen service-providers.
8.6 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van het Internet en/of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Gebruiker en P&P Partners bv, dan wel tussen P&P Partners bv en derden, voor zover die betrekking hebben op de relatie tussen de Gebruiker en P&P Partners bv, is P&P Partners bv niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van P&P Partners bv of haar leidinggevend personeel.
8.7 Teneinde risico's van het verloren gaan van Materiaal te beperken dient de Gebruiker zijn eigen back-up kopieën te maken van al het Materiaal dat hij Gebruikt of anderen laat gebruiken, in verband met de diensten van P&P Partners bv.
8.8 Het Gebruik van de site(s) en/of de diensten van P&P Partners bv door Gebruikers geschiedt op hun eigen risico.

9. Niet overdraagbaar
De rechten en verplichtingen zoals beschreven in deze Voorwaarden en zoals die voortvloeien uit Overeenkomsten en/of rechtshandelingen en/of het Gebruik maken van diensten van P&P Partners bv, zijn niet overdraagbaar.

10. Wijzigen van de Voorwaarden
10.1 P&P Partners bv is te allen tijde gerechtigd tot het wijzigingen van deze Voorwaarden.
10.2 Indien P&P Partners bv besluit deze Voorwaarden te wijzigen of deze Voorwaarden wijzigt, dan stelt P&P Partners bv haar Gebruikers hiervan in kennis.
10.3 Indien één of meer van deze bepalingen van deze Voorwaarden of enig andere Overeenkomst met P&P Partners bv in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door P&P Partners bv vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, handelingen, diensten en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

12. Adres P&P Partners bv en klachten
Indien u vragen en/ of klachten heeft over de site(s) en/of de diensten van P&P Partners bv, kunt u deze richten aan:
P&P Partners bv
t.a.v. Klantenservice
Postbus 565
2100 AN Heemstede
Nederland

Of stuur een e-mail naar klantenservice@pppartners.nl

13. Aanbiedingen/Overeenkomsten/Orders
13.1 Een aanbieding of prijsopgave bindt P&P Partners bv niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order door de Klant.
13.2 Een Overeenkomst tussen P&P Partners bv en de Klant komt slechts tot stand indien en voor zover P&P Partners bv de Order van de Klant aanvaardt of indien door P&P Partners bv uitvoering aan de Order wordt gegeven. Indien de Order wordt aanvaardt, krijgt de Klant per e-mail en op de site(s) een orderbevestiging van P&P Partners bv.
13.3 P&P Partners bv is gerechtigd Orders te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien de Order niet wordt geaccepteerd, deelt P&P Partners bv dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de Order.
13.4 Indien P&P Partners bv enige prestatie verricht voordat een Overeenkomst tot stand is gekomen, zal de Klant P&P Partners bv daarvoor betalen conform de dan bij P&P Partners bv geldende tarieven.
13.5 Alle opgaven door P&P Partners bv van getallen, maten, gewichten, kleuren en of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan, maar P&P Partners bv kan er niet voor instaan dat zich geen afwijkingen zullen voordoen. Het getoonde Materiaal op de site(s) van P&P Partners bv of op een andere wijze getoonde of verstrekte Materiaal, inclusief foto´s, monsters, tekeningen of modellen, zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten. Wanneer Gebruiker aantoont dat de afgeleverde producten zodanig afwijken van de getoonde opgaven van P&P Partners bv dat hij niet meer in redelijkheid tot afname verplicht kan worden, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.
13.6 Het plaatsen van Orders door de Klant, dient vergezeld te gaan van het daarvoor bestemde elektronische bestelformulier. Orders worden pas door P&P Partners bv in behandeling genomen indien het elektronische bestelformulier volledig is ingevuld en de betaling aan P&P Partners bv is verricht. De Klant dient gegevens naar waarheid in te vullen.
13.7 P&P Partners bv is bevoegd om bij de uitvoering van de Order gebruik te maken van derden.
13.8 De Klant heeft de verplichting om P&P Partners bv van accurate, recente, volledige en juiste gegevens te verschaffen. Tevens heeft de Klant de verplichting om bij het plaatsen van een Order P&P Partners bv steeds de meeste recente versie van zijn persoons- en adresgegevens, inclusief het e-mail adres, te voorzien. De Klant mag onder geen beding valse gegevens verschaffen.

14. Prijzen
14.1 De vermelde prijzen voor alle aangeboden producten zijn in Euro (€), inclusief BTW, exclusief handelings, verpakkings -en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
14.2 P&P Partners bv heeft het recht om de prijzen zoals verkondigd op de site(s) te wijzigen. P&P Partners bv garandeert dat indien de Klant gebruik maakt van de diensten van P&P Partners bv en/of Overeenkomsten met P&P Partners bv worden aangegaan, het bedrag dat in rekening daarvoor wordt gebracht, niet tussentijds wordt verhoogd. Dit betekent dat P&P Partners bv alleen dat bedrag aan de Klant in rekening brengt, dat ten tijde van het gebruik en/of ten tijde van de bestelling op de site(s) stond aangekondigd als de geldende prijs. Indien wegens onvoorziene omstandigheden de prijzen toch stijgen voor de aangeboden producten en diensten in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de Klant gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door P&P Partners bv.
14.3 Voor de gevolgen van onjuiste vermeldingen van prijzen op de website(s), kan P&P Partners bv geen verantwoordelijkheid nemen. Indien P&P Partners bv bewust wordt van onjuiste vermeldingen van prijzen, stelt P&P Partners bv haar Klanten ten spoedigste hiervan in kennis.

15. Betaling
15.1 Betaling kan geschieden per bankoverschrijving via iDEAL, per creditcard of per eenmalige machtiging. De Klant heeft de verplichting om actuele en juiste gegevens te verstrekken. Alle gegevens dienen volledig en naar waarheid te zijn.

16. Bedenktijd van 14 dagen: ontbinding van de Overeenkomst en reclames en aansprakelijkheid
16.1 Behoudens de uitzonderingen genoemd in lid 4 van dit artikel, heeft de Klant vanaf de dag volgend op de dag van ontvangst van het product of, ingeval van dienstverlening, vanaf de dag van het sluiten van de Overeenkomst, een bedenktijd van 14 werkdagen. Binnen deze vierteen werkdagen kan de Klant de Overeenkomst ontbinden zonder opgaaf van redenen. De Klant zal hiervoor een ontbindingsverklaring per e-mail moeten sturen naar info@pppartners.nl.
16.2 Indien de Klant gebruik maakt van de ontbindingsgrond zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, dan zal de Klant het product moeten retourneren aan P&P Partners bv. De kosten van retourneren komen voor rekening van de Klant.
16.3 Binnen 30 dagen na datum van de ontvangst van de ontbindingsverklaring van de Klant, betaalt P&P Partners bv de verkoopprijs aan de Klant terug. P&P Partners bv is niet aan deze termijn gebonden indien de Klant onvolledige en/of onjuiste adresgegevens en geen of onjuiste bank en/of girorekeninggegevens heeft verstrekt.
16.4 De mogelijkheid om te ontbinden zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, is niet van toepassing op een aantal producten en diensten, waaronder begrepen die producten en diensten zoals die zijn uitgezonderd in de Nederlandse ´Wet verkoop op afstand´. In ieder geval bestaat er geen mogelijkheid om te ontbinden bij producten en diensten die duidelijk persoonlijk van aard zijn, zoals (portret)foto´s of producten en diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
16.5 Klanten hebben geen mogelijkheid tot ontbinding indien de bestandskwaliteit van de foto´s die zij aan P&P Partners bv ter beschikking hebben gesteld, niet voldoet aan de minimum eisen voor het ontwikkelen en printen van foto´s.
16.6 Dit artikel laat de werking van artikel 18 van deze Voorwaarden onverlet.

17. Reclames en aansprakelijkheid
17.1 De Klant heeft - naast de regeling van artikel 17 van deze Voorwaarden - de verplichting om te onderzoeken of de producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Binnen een termijn van 10 dagen, te rekenen vanaf de dag van ontvangst van de bestelde producten, heeft de Klant de mogelijk de Overeenkomst per e-mail te ontbinden wegens de volgende redenen:
• indien de foto´s en/of producten van dermate kwaliteit zijn dat zij redelijkerwijs niet door de Klant geaccepteerd kunnen worden;
• indien de foto´s en/of producten beschadigd zijn;
• indien de Klant in het geheel geen zending ontvangen heeft.
17.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft P&P Partners bv de keuze de desbetreffende afdrukken en/of producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe afdrukken en/of producten, dan wel de factuurwaarde van de desbetreffende afdrukken en/of producten te restitueren.
17.3 Klanten hebben geen mogelijkheid tot ontbinding indien de bestandskwaliteit van de foto´s die zij aan P&P Partners bv ter beschikking hebben gesteld, niet voldoet aan de minimum eisen voor het ontwikkelen en printen van foto´s.

18. Eigendomsvoorbehoud
18.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de Klant al hetgeen dat hij op grond van de Overeenkomst aan P&P Partners bv verschuldigd is, heeft voldaan.
18.2 Het risico ter zake van de producten gaat in op het moment van de aflevering aan de Klant.

19 Overmacht
19.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft P&P Partners bv ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuzen, de uitvoering van de Order op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door dit de Klant per e-mail mee te delen en zonder dat P&P Partners bv gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
19.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan P&P Partners bv kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

20 Adreswijziging
20.1 De Klant is verplicht P&P Partners bv op de hoogte te houden van iedere adreswijziging, daaronder begrepen e-mail adressen. Zolang P&P Partners bv geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt de Klant geacht woonachtig en bereikbaar te zijn op het laatst bij P&P Partners bv bekende adres. Door het plaatsen van een Order bij en/of het Gebruik maken van de diensten van P&P Partners bv, machtigt de Klant P&P Partners bv om, indien nodig, de gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie.
20.2 Tevens is de Klant verplicht om alle gegevens te verstrekken die P&P Partners bv nodig heeft ter uitvoering van een op haar rustende verplichting of ter effectuering van een op de Klant rustende verplichting.

21. Klachten en/of vragen afgeleverde producten
Indien u vragen en/of klachten heeft over afgeleverde producten, kunt u die richten aan: Klantenservice@pppartners.nl